Arbo diensten

UR Consultant

De Arbo-wet beoogt de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk voor de uitvoerende krachten te bevorderen. Nu is de wet, sinds de invoering in 1983, zodanig aangepast dat u als werkgever de ruimte heeft om uw Arbo-verantwoordelijkheid zelf in te vullen en op een efficiënte wijzen toe te passen binnen uw bedrijfsvoering. UR consultant ondersteunt en adviseert u graag.

Uw verantwoordelijkheid

Een veilig en gezond werkklimaat: daarvoor bent u als werkgever verantwoordelijk. Het is verstandig om de risico´s van het werk duidelijk in kaart te brengen. Dit om vervolgens de beheersmaatregelen te formuleren en implementeren binnen uw bedrijfsvoering, en vanzelfsprekend toezicht houden op de naleving.

Ook moet u het gevoerde beleid evalueren, evenals voorlichting en instructies geven over de risico's en het hierop gebaseerde preventie beleid. De Arbeidsinspectie controleert u namens de overheid en kan boetes opleggen. Daarnaast valt er voor u met een goed Arbo-beleid veel te winnen in termen van productie- of, ziekteverzuim en het voorkomen van (imago)schade.

Brandveiligheid

Brandgevaar treft niet alleen uw medewerkers, maar uw volledige bedrijf én de omgeving. Er zijn, naast de Arbo-wet, drie wetten die kaders stellen voor brandveiligheid:

- De Brandweerwet stelt eisen vanuit het oogpunt van openbare veiligheid.

- De Woningwet stelt eisen aan het brandveilig bouwen en het brandveilig gebruiken van bouwwerken.

- De Wet milieubeheer voorkomt gevaar, schade of hinder naar buiten toe. De eisen worden door het bevoegde gezag per inrichting vastgesteld in de milieuvergunning.

Toegepast binnen uw bedrijf

Omdat deze wetten slechts de kaders stellen, bent u als werkgever degene die verantwoordelijk is voor de uitvoer en zorg voor brandveiligheid. Een veel gebruikte methode gaat uit van risico- inventarisatie, plan van aanpak, uitvoeren van beheersmaatregelen en evaluatie. Daarbinnen moet er beleidsmatige aandacht zijn voor preventie, preparatie en repressie. Ook de verplichtingen op het gebied van bedrijfshulpverlening BHV en ontruiming vloeien hier weer uit voort. Kortom brandveiligheid vraagt van u een structurele en professionele aanpak.

Wat kunnen we voor u betekenen

UR Consultant heeft de kennis en personele capaciteit in huis om u professioneel en betaalbaar te begeleiden. Van het inventariseren van risico's tot het leveren van de vereiste brandveiligheid functies. UR Consultant is bovendien flexibel en probleem oplossend ingesteld.